Interne zorg

zorgtest

Groepsplannen
We hebben de intentie dat leerlingen binnen de groep zoveel mogelijk onderwijs op maat aangeboden krijgen. Om dit te bewerkstelligen maken we gebruik van groepsplannen. De lesstof wordt aangeboden op drie verschillende niveaus, waarbij we bij het bepalen van de niveaugroepen uitgaan van een analyse van de resultaten op de toetsen van het CITO leerlingvolgsysteem en de resultaten op de methodegebonden toetsen. Bij het vaststellen van de C, B en A-niveaugroep gaan we uit van de onderwijsbehoefte van de leerlingen als het gaat om de instructie die een kind nodig heeft; C-leerlingen zijn instructieonafhankelijk, de leerlingen in de B-groep zijn over het algemeen instructiegevoelig en de A-leerlingen zijn instructieafhankelijk en krijgen verlengde instructie aangeboden. De instructieonafhankelijke kinderen krijgen overigens wel begeleiding en feedback op hun leerstrategieën en ingeleverd werk.

We hebben nu groepsplannen voor rekenen, technisch lezen en fonemisch bewustzijn. Deze plannen zullen we met het oog op de nieuwe rekenmethode en module groepsplannen binnen ESIS in schooljaar 2015-2016 waar nodig herzien. Daarnaast zullen we het gebruik van groepsplannen de komende twee schooljaren uitbreiden naar de vakgebieden als spelling, woordenschat, begrijpend lezen en gedrag. Naast de doelen per periode, worden per niveaugroep (soms per leerling) de onderwijsbehoeften, materiaalkeuze, organisatie en tot slot de evaluatie beschreven.
Zie bijlage 3, voorbeeld groepsplan rekenen

Individuele Handelingsplannen
Wanneer een leerling om wat voor reden dan ook niet binnen het groepsplan opgevangen kan worden en zich niet volgens verwachting ontwikkelt, wordt er voor een bepaalde periode een individueel handelingsplan opgesteld. Afhankelijk van de problematiek wordt het plan opgesteld door de groepsleerkracht of door RT, IKT of SMW. Een individueel handelingsplan wordt met ouders besproken. Ouders tekenen een individueel handelingsplan voor gezien.

Hieronder vind u een overzicht van de zorg die wij bieden:

Binnen de groep:

Kortstondige hulp

Kortstondige hulp wordt geboden, wanneer een knelpunt bij een leerling binnen de mogelijkheden van de taal-, lees- en rekenmethoden aangepakt kan worden.
Voorbeelden hiervan zijn: een les herhalen, een aantal keren extra instructie krijgen, herhaling van lesstof en specifiek huiswerk doen. Dit gebeurt altijd in de groep.

Structurele hulp
Aan de hand van een handelingsplan wordt gedurende een periode van 6 tot 10 weken gewerkt aan een specifieke hulpvraag. Het doel van deze hulp is de leerling weer terug te brengen naar het oorspronkelijke niveau. Er wordt door de leerling in de groep buiten de methode gewerkt.

Eigen programma
Wanneer een leerling een eigen programma krijgt, betekent dit, dat hij/zij niet meer wordt beoordeeld op het niveau van het leerjaar waar het in zit; het volgt een eigen leerlijn voor een of meerdere vakken. Voor een eigen programma is toestemming met een handtekening van de ouders vereist.

Buiten de groep:

Remedial teaching
Wanneer een leerling een vaardigheidsscore behaalt, die niet volgens verwachting is t.o.v. eerder behaalde scores, kan tijdens de leerlingbespreking besloten worden een leerling aan te melden voor RT. Dit gebeurt altijd in overleg met de IB-er. De RT-er neemt eerst een onderzoek af bij het betreffende kind om het probleem helder te krijgen. Vervolgens wordt een handelingsplan opgesteld in de zorgmanager. Het gaat hierbij om een plan van aanpak, waar meerdere personen bij betrokken kunnen zijn. Naar aanleiding van het onderzoek kan de RT-er de hulp aan de leerling ook laten uitvoeren door de groeps- of de stimuleringsleerkracht. Ouders worden altijd op de hoogte gesteld door de RT-er wanneer de RT aanvangt en wanneer deze beeindigd wordt. De RT-er beoordeelt, in overleg met de leerkracht, wanneer de RT beeindigd kan worden, uiteindelijk neemt de groepsleerkracht, samen met de IB-er, daarover de beslissing. Wanneer de RT niet het gewenste effect oplevert vindt er een terugkoppeling plaats met de IB-er en de groepsleerkracht en wordt een volgende stap ondernomen.

IKT
Integratieve kindertherapie is een individuele therapie waarin, het kind in een veilige omgeving, geholpen wordt bij het vinden van een eigen oplossing voor zijn problemen. Klachten waaraan gewerkt kan worden zijn: verschillende lichamelijke en psychosomatische klachten, aangeleerde probleemgewoonten, verwerking van emotionele conflicten, gedragsproblemen en ontwikkelingsproblemen.
De IB-ers overleggen wie van de eventueel aan te melden kinderen het eerst aan de beurt is voor IKT. Dit gebeurt aan de hand van de �door de leerkracht- reeds ingeleverde aanmeldings-formulieren, waarbij rekening wordt gehouden met de prioriteiten op de wachtlijst.
Op het moment dat het kind daadwerkelijk in aanmerking komt voor de kindertherapie, wordt in een oudertoestemmingsgesprek met de leerkracht het oudertoestemmingsformulier door de ouders ondertekend. Het anamneseformulier/ 5-vragenformulier komt in overleg of via de leerkracht of via de integratieve kindertherapeut bij de ouders thuis.