Schakelklassen

home 01 
Op t Palet hebben wij dit schooljaar, 2015-2016, één schakelgroep 2, één schakelgroep 4 en één schakelgroep groepjesvariant binnen de groepen 6.

In een schakelklas krijgen kinderen die taal moeilijk vinden, de kans een jaar in een kleine groep het Nederlands beter te leren. Door hun achterstand op taalgebied presteren kinderen vaak ook bij de andere vakken zoals rekenen en wereldorientatie onder hun niveau. Dit vinden wij erg jammer en daarom willen wij die kinderen sterk maken in de Nederlandse taal.

Kinderen die te weinig Nederlandse woorden kennen, begrijpen niet goed wat de leerkracht zegt, vinden het moeilijk de teksten in de schoolboeken te begrijpen of hebben moeite iets duidelijk te vertellen. Als de leerkracht ziet dat een kind bijvoorbeeld wel goed kan rekenen, maar met de andere lessen niet goed mee kan doen vanwege een taalachterstand, dan kan het kind in aanmerking komen voor de schakelklas. In de schakelklas krijgen de kinderen ook alle andere vakken die in dat leerjaar aan bod moeten komen; zoals rekenen, wereldorientatie en schrijven. Het verschil is dat in een schakelklas extra aandacht en tijd aan taal en woordenschat wordt besteed en dat er maximaal 15 kinderen in een schakelklas zitten.
Een jaar in de schakelklas is niet hetzelfde als blijven zitten. Na een jaar in de schakelklas gaan de kinderen over naar een reguliere groep.

De leerkracht en de intern begeleider beslissen samen met een medewerker van het HCO (Haags centrum voor onderwijsbegeleiding) of een kind naar de schakelklas kan gaan. Wij gebruiken hier toetsgegevens voor, maar kijken ook naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind. Wanneer een kind in aanmerking komt voor de schakelklas wordt dit altijd met ouders besproken. Zij beslissen uiteindelijk of hun kind naar de schakelklas gaat.

Elk jaar worden de schakelklassen geevalueerd en bekijken wij of het waardevol is het schooljaar daarop weer met schakelklassen te werken. Dit wordt ook besproken in de medezeggenschapsraad. Voor meer informatie kunt u terecht bij Bregje van Scholl (intern begeleider, locatie Doedijnsstraat) of iemand van de directie.