Sociaal emotionele leerlijn

1i

Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren. Onze school besteedt daarom structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde en kansrijke burgers. Ze moeten goed voor zichzelfkunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en verder weg). De ontwikkeling van de groep en de individuele leerlingen wordt tijdens de groeps(leerling) bespreking besproken
(leerkracht en IB’er). In deze gesprekken worden ook mogelijke aanpakken voor een groep of voor een individuele leerling besproken.

 • Onze school beschikt over een gedragsprotocol wat is opgenomen in het veiligheidsplan
 • Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Onze school beschikt over een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling (kinderen en hun sociale talenten)
 • Onze school beschikt over een LVS voor sociaal-emotionele ontwikkeling (SCOL)
 • We maken individuele gedragsplannen bij uitval op de SCOL
 • We maken groepshandelingsplannen voor gedrag wanneer de groep grotendeels gedrags-en/of werkhoudingsproblemen vertoont

Op 't Palet werken we zo geschreven met een systematische aanpak om ongewenst gedrag te corrigeren maar vooral goed gedrag te stimuleren. Wij organiseren daarnaast veel voor de kinderen; evenementen, feesten en vieringen staan hoog in het vaandel. Dit geheel bepaalt het klimaat op onze school. Met de invoering van het Leerkansenprofiel heeft de werkgroep gedrag de bestaande schoolregels opnieuwgeformuleerd; deze regels laten zien, hoe wij als school met elkaar om willen gaan. We zijn samen school met ouders en kinderen en wij willen graag dat iedereen zich aan de regels houdt. Daarom is Edje Paletje in het leven geroepen. Edje laat in alle drie de gebouwen zien wat wij met elkaar hebben afgesproken en wat wij belangrijk vinden.

Er wordt dus veel aandacht besteed aan het sociale klimaat in de school en binnen de groepen. Maar bovenal wordt er veel aandacht besteed aan het sociale gedrag van kinderen. Dit doen we door gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag te corrigeren middels ons pedagogisch handelen, waarbij kinderen op een individueele en een goede manier worden aangesproken, maar ook middels een de methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling: 'Kinderen en hun sociale talenten'.

Kinderen en hun sociale talenten:

 • een compleet pakket voor het onderwijsdomein sociale competentie voor groep 1 tot en met groep 8
 • heeft hedendaagse visie op sociale competentie
 • sluit direct aan onze Sociale Competentie ObservatieLijst de SCOL
 • heeft heldere, duidelijke doorgaande leerlijnen met bijbehorende concrete lesdoelen
 • contextgebonden lessen; voor kinderen direct herkenbaar!
 • aansprekende en inspirerende werkvormen
 • veel spelmateriaal
 • ruime aandacht voor toepassing van het geleerde in andere schoolse én buitenschoolse situaties
 • Is leuk om te doen, voor leerlingen én hun leraar