Schoolinformatie

't Palet: Samen School zijn!

Op ‘t Palet komen kinderen die veelal in de Schilderswijk wonen. Maar ook vangen we kinderen op die rechtstreeks uit het buitenland komen.Het gebeurt bovendien regelmatig dat we kinderen een kans geven die op een andere basisschool niet worden aangenomen. Dit betekent nogal wat voor ons. Hoe krijgen we het voor elkaar om kinderen daar te brengen wat ze ook in hun mars hebben. Kortom hoe lopen we opgelopen achterstanden in?

We hebben daar van alles aan gedaan en doen daar van alles aan. Een aantal jaar geleden merkten we dat we, om de resultaten op peil te houden evenredig meer tijd kwijt waren aan rekenen en taal waardoor andere vakgebieden er bekaaid vanaf kwamen. Lestijd verlenging was een mogelijkheid maar wat het belangrijkste is: hoe geef je dat vorm? We kunnen gerust stellen dat we het zo hebben ingericht dat ons onderwijs van nog grotere waarde is geworden.De vakken techniek, ICT, beeldend vormen, dramatische vorming zijn geïntegreerd in het gehele lesrooster en sluiten aan bij de thema’s in de groepen. Ook de didactiek is op elkaar afgestemd. Dit geldt voor groep 1 tot en met 8, 30 uur per week. Verder organiseren we de Zomerschool voor alle kinderen. 

Waar we verder trots op zijn is wat wij meekrijgen van ouders, de kinderen, het personeel zelf maar zeker ook van onze externepartners.‘t Palet geeft het beeld af van een zeer actieve school, betrokken in de wijk met zeer goed personeel dat veelal door de school zelf is opgeleid. Wie op school rondloopt zal de ontspannen sfeer en het serieuze werkklimaat opvallen. Een school om trots op te zijn.

  • ’t Palet is een betrokken buurtschool; wij werken bewust samen met diverse partners in de wijk en bieden uiteenlopende activiteiten aan in het kader van de ‘brede buurt school’.
  • Samen met ouders zijn wij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen; wij betrekken ouders dan ook bij het leerproces en wijzen hen op hun eigen verantwoordelijkheid.
  • Wij vinden het belangrijk dat leerkrachten en leerlingen zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen leerproces en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast hebben wij ook veel aandacht voor de eigenheid van leerlingen, leerkrachten en ouders.
  • Wij vinden het belangrijk dat alle activiteiten, die wij de kinderen aanbieden, een relatie hebben met ons onderwijsprogramma. Samen met de kinderen werken wij aan het verbeteren van hun resultaten, maar wij vinden het net zo belangrijk dat kinderen begeleid worden in hun persoonlijke ontwikkeling.
  • Wij hebben veel expertise en deskundigheid in huis, waardoor wij aan kunnen sluiten bij steeds meer onderwijsbehoeften van kinderen. Wij werken daarvoor met groepsplannen en individuele handelingsplannen.

Schoolresultaten

Onze school doet mee aan Vensters Primair Onderwijs.

Via de site van "Schoolopdekaart" kunt u de schoolresultaten bekijken zoals daar zijn: uitstroom leerlingen naar VO; inspectierapporten; eindtoetsen; waardering etc.

Via onderstaande button komt u op de pagina van 't Palet op Schoolopdekaart.nl

icoon schoolvenster po klein

 

 

De schoolgids

Deze schoolgids is tot stand gekomen in samenspraak met directie, team en medezeggenschapsraad. Bij het lezen van deze schoolgids zal het u duidelijk worden wat ouders van onze school kunnen verwachten. De schoolgids geeft u een goed beeld van hetgeen we voor ogen hebben en hoe we dat proberen te bereiken. De plezierige sfeer op onze school kunt u echter alleen ervaren door ons een bezoek te brengen!

U kunt de schoolgids hieronder bekijken.

 

logo