Contactmomenten

Op basisschool 't Palet kennen wij naast het incidentele contact een aantal standaard contactmomenten. Hieronder zullen we deze contactmomenten kort uiteenzetten.

Startgesprek

Doel: informeel contact met ouders maken/ informatie inwinnen over kinderen

Dit eerste gesprek met de nieuwe leerkracht(en) van uw kind is bedoeld om kennis te maken met elkaar. Dit zal plaatsvinden aan het begin van het schooljaar. Wensen en verwachtingen van ouders en leerkrachten voor het nieuwe schooljaar kunnen met elkaar gedeeld worden. Het gesprek zal voornamelijk gaan over hoe het kind thuis is wat er in de voorafgaande jaren speelde en wat de nieuwe leerkracht verder moet weten van het kind. Voorafgaand aan dit gesprek vullen de ouders een formulier in. Dit wordt de leidraad van het gesprek.

Het rapportgesprek

Doel: ouders inzicht te geven in de ontwikkeling van hun kind.

Het rapportgesprek vindt in de groepen 3 t/m 8 drie keer per jaar plaats. Hierbij wordt verwacht dat ouders aanwezig te zijn, anders krijgen de kinderen geen rapport mee naar huis.
Het 1e en het 2e rapport zal in een 10-minuten gesprek worden toegelicht door de leerkracht.
Bij het laatste rapport zal er geen 10- minutengesprek worden gevoerd, wel kunt u bij het ophalen het rapport kort bespreken.

CONTACTMOMENTEN/RAPPORT

Minimaal drie keer per jaar informeren we ouders over de vorderingen van hun kind. Dit doen we aan de hand een start-, voortgangs- en rapportgesprekken. Naast de rapportgesprekken worden ouders op school uitgenodigd wanneer terugkoppeling nodig is of wanneer er een verandering optreedt in het gedrag of de resultaten van een kind. Wanneer een kind in aanmerking komt voor structurele en/of specialistische hulp, dan worden de ouders daar altijd van op de hoogte gesteld.

 

Tien minutengesprek kleuters

Doel: ouders inzicht geven in de ontwikkeling van hun kind.

Drie keer per jaar vindt er een tien minuten gesprek plaats in de groepen 1 en 2.
Bij het laatste tien minuten gesprek van groep 2 krijgen de kinderen een rapport mee.
Deze gesprekken vinden plaats in de klas.

Presentaties per leerjaar

Doel: leerlingen laten zien waar ze de afgelopen weken met het thema mee bezig zijn geweest.

In een schooljaar werken de verschillende groepen aan wo-thema’s. Als afsluiting kan er een presentatie plaatsvinden van de leerlingen. Als ouder wordt u daarvoor uitgenodigd via de mail of via een brief. Voor uw kind is het fijn als u aanwezig bent bij zo’n presentatie.

Open dag

Jaarlijks openen wij de deuren voor ouders, familieleden en vrienden om te laten waar we als school met uw kind mee bezig zijn geweest. Voor actuele informatie kunt u altijd even informeren bij de administratie.