PO-VO Verwijzingstraject

     
   02 slide 16

 

Schooljaar 2019-2020

Het verwijzen van onze leerlingen vanuit groep 8 naar het Voortgezet Onderwijs neemt op ‘t Palet al jaren een zeer belangrijke plaats in. We zien het als onze taak om aan het einde van de basisschool-periode voor ieder kind een passende school te vinden. 

De totstandkoming van het basisschooladvies 

Leerjaar 6 

We starten met de voorbereidingen voor het verwijzingstraject eind groep 6. De laatste toetsen van het CITO leerlingvolgsysteem worden vanaf dat moment adaptief afgenomen, dus iedere leerling waarbij dit nodig is, wordt op eigen niveau getoetst. Zo proberen wij een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de ontwikkeling en het niveau van de kinderen. Bij het laatste rapportgesprek worden naast het rapport, grafieken vanuit het administratiesysteem toegevoegd. Deze worden tijdens het oudergesprek toegelicht. Op deze manier zijn zowel kinderen als ouders op de hoogte van het didactisch niveau en maken we afspraken voor het volgend leerjaar.

Leerjaar 7 

Eind groep 7 formuleren we een prognose van het te verwachten advies. Aan de hand van de toetsresultaten vanaf midden groep 6  bepalen we de  richting  van het leerniveau. 

Daarnaast nemen  de  resultaten  van  de  toetsen  en werk  in de klas, de sociaal-emotionele ontwikkeling,  de  werkhouding,  het  gedrag  en de onderwijsbehoeften  van  de kinderen  een belangrijke rol in. In het adviesteam bespreken de  groepsleerkrachten  van de groepen 7,  zorgcoördinator  en directie  vervolgens  de  beschikbare  gegevens en  stellen we  per leerling de prognose vast. Deze wordt samen met het laatste rapport met ouders en kinderen besproken.

 

 

Leerjaar 8 

Begin groep 8 voeren de groepsleerkrachten met alle kinderen gesprekken om samen te bepalen op welke gebied of gebieden het kind extra aandacht nodig heeft of wil hebben. In oktober organiseren we voor alle leerlingen een intelligentiebepaling met de NIO of ADIT. Deze wordt door het HCO afgenomen. De uitslag geeft ons een extra gegeven dat we naast alle andere gegevens kunnen leggen. De uitslag van de NIO of ADIT is nooit bepalend voor de keuze van het vervolgonderwijs; het vormt slechts een onderdeel van het nog te bepalen advies. De uitslag van de intelligentiemeting wordt met ouders en kinderen gedeeld.

De uitslag van de NIO of ADIT bespreken we in het adviesteam. De groepsleerkrachten van de groepen 8 vervangen hierbij hun collega’s uit groep 7. Aan de hand van de laatste gegevens wordt per leerling een pré-advies geformuleerd. Net als in groep 7 speelt naast alle toetsgegevens, het gedrag, motivatie en werkhouding van een kind een grote rol bij het vaststellen van het advies. In november bespreken we dit voorlopig advies met ouders en leerlingen en we organiseren tevens een ouderinformatieavond over het verwijzingstraject. Op deze avond zijn er ook mensen van verschillende middelbare scholen aanwezig. Ouders krijgen daarnaast een scholenlijst. Met dit advies en de bijbehorende scholenlijst kunnen ouders zich gericht oriënteren op het VO. In december tenslotte nemen we voor de laatste keer de toetsen van het leerlingvolgsysteem af waarna we in het adviesteam in januari het uiteindelijke advies bepalen. Eind januari wordt dit advies met ouders en kinderen gedeeld.

De prognose eind groep 7, het pré- en eindadvies in groep 8 wordt met ouders en kinderen besproken aan de hand van het adviesblad. Dit wordt bij ieder gesprek aangevuld met de laatste gegevens. Zo maken we voor alle betrokkenen inzichtelijk op basis van welke gegevens het advies tot stand gekomen is.

 Voorbeeld adviesblad

Knipsel

 

 Communicatie met VO  

De groepsleerkrachten van groep 8 vullen in december en januari voor alle leerlingen het onderwijskundig rapport in. In dit rapport wordt naast het advies de onderwijsbehoefte van een leerling beschreven. Het onderwijskundig rapport wordt tijdens het adviesgesprek met ouders besproken. Ouders tekenen voor gezien. Mochten ouders het niet eens zijn met het advies of bepaalde delen uit het rapport, dan hebben zij het recht hun eigen visie toe te voegen. 

Het onderwijskundig rapport wordt aan het VO overgedragen middels Onderwijs Transparant, een digitaal overdracht systeem. Bij kinderen met bijzondere onderwijsbehoeften nemen we altijd contact op met de betreffende VO-school. Daarnaast worden alle kinderen in juni met het VO besproken op de uitwisselingsmarkt. In november gaan we opnieuw in gesprek om terug te horen of alle kinderen goed geplaatst zijn. Het VO houdt ons op de hoogte wat betreft de uitstroom.

Interne organisatie 2019-2020 

Leerjaar 6 en 7 

februari-maart  

eventueel kopklaskinderen selecteren en traject starten

mei-juni 

afname CITO LVS E6 en E7

juni

bepaling prognose met leerkrachten groep 7/ZC/directie

juni

rapport- en oudergesprekken prognose 

 

Leerjaar 8 

september 2018

kindgesprekken naar aanleiding van de prognose E7

1,7,15,16,17 oktober

afname ADIT/NIO door het HCO

4-8 november

oudergesprekken preadvies 

14 november

18.30 uur ouderinformatieavond en scholenmarkt

18-22 november

afname CITO LVS B8

12-20 december 

eventueel afname SEM onderzoek

22 januari

adviesgesprekken

1-14 februari

eerste aanmeldingsperiode

maart

kindgesprekken

25 maart

bericht van plaatsing

30 maart-3 april

tweede aanmeldingsperiode

15-16 april

afname Eindtoets

vanaf half mei

uitslag Eindtoets, mogelijk herziening van het advies


Het basisschooladvies komt tot stand in overleg met groepsleerkrachten, zorgcoördinator en directie. Gedurende het schooljaar wordt het traject gecoördineerd door de zorgcoördinator. Directie blijft eindverantwoordelijk.

Eindtoets  

Scholen zijn verplicht deel te nemen aan één van de eindtoetsen. Deze wordt in april afgenomen.

In mei ontvangt de school voor ieder kind een leerling rapportage met een advies. In de meeste gevallen zal dit overeenkomen met het advies van school.  Een tegenvallende toetsuitslag heeft geen invloed op het schooladvies. Mocht het advies beter zijn dan het schooladvies, dan zijn wij verplicht het advies te heroverwegen. We bekijken in dat geval alle gegevens opnieuw en kunnen er dan voor kiezen het eerder gegeven advies te handhaven of bij te stellen. Onze beslissing lichten we in een gesprek met ouders toe. De betreffende VO-school brengen we op de hoogte.

Uitstroomgegevens  

Wij leveren als school onze uitstroomgegevens aan bij de inspectie. Wij zijn er trots op dat wij al jaren gemiddelde tot bovengemiddelde opbrengsten kunnen aanleveren!

Op de site van de Onderwijsinspectie vindt u meer informatie over onze school. Door het invullen van ’t Palet, Den Haag komt u bij onze drie locaties en kunt u de verschillende rapportages inzien.

https://www.onderwijsinspectie.nl/