Taal100

Jose Taal honderd

Op ’t Palet besteden wij heel veel aandacht aan taal. Met de methodiek taal100 werken wij nu voor het derdejaar aan woordenschat en begrijpend lezen. Er wordt gewerkt met NieuwsbegripXL waar u ook thuis met uw kind aan kunt werken. In de onderbouwgroepen wordt er veel interactief voorgelezen om onze kinderen op jonge leeftijd de leesstrategieën aan te leren, die nodig zijn om de Nederlandse taal beter te kunnen begrijpen. Wij kunnen na drie jaar hard werken al een mooie vooruitgang zien bij deze vakgebieden. De hogere opbrengsten in groep 8 zijn te wijten aan deze nieuwe, schoolbrede aanpak. Alles draait om taal!

Het vakgebied Nederlandse taal krijgt, op basis van de leerlingenpopulatie, veel aandacht in ons curriculum. We leren
de kinderen taal om goed met anderen om te kunnen gaan en om effectief te kunnen communiceren. Om de wereld om
je heen goed te kunnen begrijpen is het nodig om de taal adequaat te leren gebruiken. Ook bij veel andere vakken heb
je taal nodig. Het is belangrijk dat kinderen snel goed kunnen lezen omdat ze daardoor de informatie bij de andere
vakken sneller kunnen begrijpen en gebruiken.

Onze ambities zijn:

1. Onze school beschikt over een taalbeleidsplan
2. Onze school beschikt over een gekwalificeerde taalcoördinator
3. De leraren beschikken over goede (actuele) methodes voor taal, begrijpend lezen en technisch lezen
4. De leraren besteden meer tijd aan taal- en woordenschatonderwijs dan de gemiddelde school (taal 100 methodiek)
5. We hebben normen vastgesteld voor de diverse onderdelen van taal in ons taalbeleidsplan
6. De school geeft technisch lezen in alle groepen (t/m groep 8)
7. De school beschikt over een Protocol Dyslexiebeleid