Interne en externe zorg

 


Wij gaan ervan uit dat elke leerling op zijn eigen manier moet kunnen leren en dat de mogelijkheden van het individuele kind bepalen welk niveau hij/zij behaalt. Op dit gegeven passen wij ons onderwijs aan om zo goed mogelijk aan te sluiten bij het niveau van ieder kind. Elk kind krijgt op ’t Palet het onderwijs, dat hij/zij nodig heeft.
Ons streven is optimaal in te springen op nieuwe ontwikkelingen, zowel binnen als buiten de school.

 

Onder leerlingzorg verstaan wij alle pedagogische en didactische maatregelen waarmee de school het ontwikkelingsproces van leerlingen ondersteunt. Wij streven er naar aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van kinderen door het inzetten van onze deskundigheid en expertise. Wij werken daarom met groeps- en individuele handelingsplannen. Om de didactische ontwikkeling van onze leerlingen te monitoren en de opbrengsten in kaart te brengen, maken wij naast observaties en resultaten op de methodegebonden toetsen, gebruik van de resultaten uit het leerlingvolgsysteem van IEP ( klik hier voor meer info)

Voor uitgebreide informatie zie ook ons zorgplan, klik hier

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze ondersteuning bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. Deze ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het samenwerkingsverband. Onze school is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). SPPOH ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in Haaglanden. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio, lees dan ons SOP of bezoek de website van SPPOH www.sppoh.nl.
Voor het School-ondersteuningsprofie​l, klik hier

Onze ambities sluiten aan bij de ontwikkelingen rondom Passend Onderwijs; wij werken aan het vergroten van het zorgbereik van onze school om zo veel mogelijk kinderen bij ons een kans te geven hun schoolloopbaan te voltooien. We maken daarbij gebruik van het onderwijszorgprofiel om onze mogelijkheden en grenzen duidelijk te omschrijven. Wij zijn er trots op dat we in veel gevallen kinderen, ook kinderen met boven- of ondergemiddelde capaciteiten, kunnen voorzien in hun onderwijsbehoefte. Het welvinden van de leerlingen zien wij als voorwaarde om tot leren te komen en staat te allen tijde voorop. Daarom besteden wij veel aandacht aan een goed pedagogisch klimaat. Onze SEO methode ‘KWINK’ klik hier, neemt hierbij een belangrijke plaats in. Met betrekking tot sociaal-emotionele problematiek hebben wij veel deskundigheid en expertise in huis om een kind met gedragsproblematiek te begeleiden. Wij ervaren echter handelingsverlegenheid, wanneer er bij een leerling sprake is van meervoudige problematiek en/of een combinatie van een gedrags- en didactisch probleem. Het gedrag van een individu mag nooit een belemmering zijn voor de ontwikkeling van de groep.

Ouders en school zijn partners als het gaat om de ontwikkeling van de kinderen. Door de betrokkenheid van ouders te vergroten, maar hen ook te wijzen op hun mogelijkheden hun kind te ondersteunen in zijn ontwikkeling, wordt de kans op succes van het onderwijs vergroot.