Externe zorg

zorgtest

Zie ook ons zorgplan, klik hier

Mocht de ontwikkeling van een leerling ondanks de geboden zorg stagneren of de problematiek niet verminderen, wordt het kind aangemeld bij het MDO. In het MDO worden leerlingen binnen een multidisciplinair team besproken. De bespreking kan leiden tot aanpassingen binnen het lesprogramma, handelingsadviezen om de ontwikkeling van de leerling opnieuw op gang te brengen, een ontwikkelingsperspectief, een aanvraag voor een arrangement of een indicatie voor plaatsing op SBO/SO. Ook kan blijken dat verder onderzoek wenselijk is. In het geval dat de commissie van mening is dat we overgaan tot een aanvraag voor een arrangement of overgaan tot plaatsing op SBO of SO, wordt het groeidocument ingevuld.

In het groeidocument toont de school aan welke zorg de leerling nodig heeft en welke middelen de school nodig heeft om het kind verder te begeleiden in de ontwikkeling. Met behulp van dit document kunnen schooldirecteuren bij SPPOH een arrangement aanvragen of een toelaatbaarheidsverklaring voor plaatsing van leerlingen op SBO- of SO-scholen.

Het groeidocument is te vinden op de website van SPPOH. Binnen ons ondersteuningsprofiel hebben we aangegeven dat wij in een aantal gevallen kinderen met een indicatie voor SO/SBO kunnen opvangen binnen ’t Palet. Om deze kinderen passende zorg te kunnen bieden, doen we een aanvraag bij SPPOH of Cluster II voor een arrangement. Deze leerlingen krijgen begeleiding van een ambulant begeleider vanuit de desbetreffende SBO/SO school.
Mocht een leerling ondanks geboden zorg en begeleiding, al dan niet na inzet van een arrangement, tot verdere ontwikkeling komen, kunnen we in overleg met directie, SOC en ouders overgaan tot aanvraag tot plaatsing op SO/SBO.

www.sppoh.nl