Interne zorg

zorgtest

Zie ook ons zorgplan, klik hier

Zorg binnen de school
De leerling staat binnen onze leerlingzorg centraal. Wij streven er naar aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van kinderen door het inzetten van onze deskundigheid en expertise. Wij werken daarom met groeps- en individuele plannen. Om de didactische ontwikkeling van onze leerlingen te monitoren en de opbrengsten in kaart te brengen, maken wij naast observaties en resultaten op de methodegebonden toetsen, gebruik van de resultaten uit het leerlingvolgsysteem van IEP.

Onze ambitie sluit aan bij de ontwikkelingen rondom Passend Onderwijs; wij werken aan het vergroten van het zorgbereik van onze school om zo veel mogelijk kinderen bij ons een kans te geven hun schoolloopbaan te voltooien. We maken daarbij gebruik van het onderwijszorgprofiel om onze mogelijkheden en grenzen duidelijk te omschrijven. Wij zijn er trots op dat we in veel gevallen kinderen, ook kinderen met boven- of ondergemiddelde capaciteiten, kunnen voorzien in hun onderwijsbehoefte. Het welvinden van de leerlingen zien wij als voorwaarde om tot leren te komen en staat te allen tijde voorop. Daarom besteden wij veel aandacht aan een goed pedagogisch klimaat. Onze SEO methode ‘KWINK’ neemt hierbij een belangrijke plaats in. Met betrekking tot sociaal-emotionele problematiek hebben wij veel deskundigheid en expertise in huis om een kind met gedragsproblematiek te begeleiden. Wij ervaren echter handelingsverlegenheid, wanneer er bij een leerling sprake is van meervoudige problematiek en/of een combinatie van een gedrags- en didactisch probleem. Het gedrag van een individu mag nooit een belemmering zijn voor de ontwikkeling van de groep.

Ouders en school zijn partners als het gaat om de ontwikkeling van de kinderen. Door de betrokkenheid van ouders te vergroten, maar hen ook te wijzen op hun mogelijkheden hun kind te ondersteunen in zijn ontwikkeling, wordt de kans op succes van het onderwijs vergroot.

Individuele Handelingsplannen
Wanneer een leerling om wat voor reden dan ook niet binnen het groepsplan opgevangen kan worden en zich niet volgens verwachting ontwikkelt, wordt er voor een bepaalde periode een individueel handelingsplan opgesteld. Afhankelijk van de problematiek wordt het plan opgesteld door de groepsleerkracht of door RT, IKT, Creatieve Therapie of SMW. Een individueel handelingsplan wordt met ouders besproken. Ouders tekenen een individueel handelingsplan voor gezien.
Ontwikkelingsperspectief (OPP)
Voor NT2 leerlingen, leerlingen met eigen leerlijn, gediagnosticeerde problematiek en/of arrangement, stellen we een ontwikkelingsperspectief op. Over het algemeen stromen deze leerlingen uit op Pro, VMBO basis- of kadergerichte leerweg met Leerwegondersteuning. Hierbij wordt door het formuleren van bevorderende en belemmerende factoren, de onderwijsbehoefte van een leerlingen in kaart gebracht. Daarnaast worden er doelen en een plan van aanpak opgesteld. Na een periode van een half jaar wordt het OPP met ouders geëvalueerd en bijgesteld.

MDO
Mocht de ontwikkeling van een leerling ondanks de geboden zorg stagneren of de problematiek niet verminderen, wordt het kind aangemeld bij de Multidisciplinair Overleg (MDO). In het MDO worden leerlingen binnen een multidisciplinair team besproken. De bespreking kan leiden tot aanpassingen binnen het lesprogramma, handelingsadviezen om de ontwikkeling van de leerling opnieuw op gang te brengen, een ontwikkelingsperspectief, een aanvraag voor een arrangement of een indicatie voor plaatsing op SBO/SO. Ook kan blijken dat verder onderzoek wenselijk is. Naast de intern begeleiders hebben de adviseur vanuit SPPOH, het HCO, de schoolmaatschappelijk werker, de schoolarts en de leerkracht zitting in het MDO. Ook is het mogelijk andere deskundigen uit te nodigen en ouders zijn ook van harte welkom mee te denken over hun kind. Mocht de commissie van mening zijn dat we overgaan tot een aanvraag voor een arrangement of overgaan tot plaatsing op SBO of SO, wordt er een beslis-MDO georganiseerd.

Binnen ons ondersteuningsprofiel hebben we aangegeven dat wij in een aantal gevallen kinderen met een indicatie voor SO/SBO kunnen opvangen binnen ’t Palet. Om deze kinderen passende zorg te kunnen bieden, doen we een aanvraag bij SPPOH of Cluster II voor een arrangement. Deze leerlingen krijgen begeleiding van een ambulant begeleider vanuit de desbetreffende SBO/SO school.

Onderzoek op school
Soms is het niet voldoende duidelijk waardoor een kind problemen ondervindt in zijn of haar ontwikkeling op school of is niet goed in te schatten welke ondersteuning het meest passend is. Op die momenten kan er voor gekozen worden om een onderzoek af te nemen.
Er wordt pas overgegaan tot het doen van onderzoek wanneer dit echt noodzakelijk is voor het in kaart brengen van de ondersteuningsbehoeften van het kind en het optimaliseren van een passend ondersteuningsaanbod op school. Een onderzoek kan alleen afgenomen worden afgenomen wanneer er door ouders schriftelijk toestemming is gegeven.
De onderzoeken worden uitgevoerd door Alies Verkade. Zij is op school werkzaam als zorgcoördinator onderbouw en orthopedagoog. Zij is hiermee voor een groot aantal kinderen een bekend gezicht.
Op school wordt voornamelijk intelligentieonderzoek uitgevoerd en/of worden vragenlijsten afgenomen.
De bevindingen vanuit het onderzoek worden verwerkt in een verslag. Dit verslag wordt daarnaast altijd toegelicht in een gesprek met ouders en, bij voorkeur, de leerkracht.

Doubleren:
Wij streven er naar om kinderen zoveel mogelijk hun schoolloopbaan ononderbroken te laten doorlopen. In sommige gevallen is het vanuit de ontwikkeling van het kind gezien beter om een leerjaar nog een keer te doorlopen. We gaan over tot verlenging van een leerjaar wanneer een geïntensiveerd aanbod en ondersteuning, welke in samenspraak met ouders eerder is besproken, niet hebben geleid tot het gewenste effect. Alhoewel de uiteindelijke beslissing bij school ligt, streven wij er altijd naar om in gezamenlijke tevredenheid tot een beslissing te komen.

Hieronder vindt u een overzicht van de zorg die wij bieden:

Binnen de groep:
Kortstondige hulp
Kortstondige hulp wordt geboden, wanneer een knelpunt bij een leerling binnen de mogelijkheden van de taal-, lees- en rekenmethoden aangepakt kan worden.
Voorbeelden hiervan zijn: een les herhalen, een aantal keren extra instructie krijgen, herhaling van lesstof en specifiek huiswerk doen. De groepsleerkracht en ondersteuner zijn hiervoor verantwoordelijk.
Structurele hulp
Aan de hand van een handelingsplan wordt gedurende een periode van 6 tot 10 weken gewerkt aan een specifieke hulpvraag. Het doel van deze hulp is de leerling weer terug te brengen naar het oorspronkelijke niveau. Er wordt door de leerling in de groep buiten de methode gewerkt.
Eigen programma
Wanneer een leerling een eigen programma krijgt, betekent dit, dat hij/zij niet meer wordt beoordeeld op het niveau van het leerjaar waar het in zit; het volgt een eigen leerlijn voor een of meerdere vakken. Voor een eigen programma is toestemming met een handtekening van de ouders vereist.


Buiten de groep:
Remedial teaching
Wanneer een leerling een vaardigheidsscore behaalt, die niet volgens verwachting is t.o.v. eerder behaalde scores, kan tijdens de leerlingbespreking besloten worden een leerling aan te melden voor RT. Dit gebeurt altijd in overleg met de IB-er. De RT-er neemt eerst een onderzoek af bij het betreffende kind om het probleem helder te krijgen. Vervolgens wordt een handelingsplan opgesteld in de zorgmanager. Het gaat hierbij om een plan van aanpak, waar meerdere personen bij betrokken kunnen zijn. Naar aanleiding van het onderzoek kan de RT-er de hulp aan de leerling ook laten uitvoeren door de groeps- of de stimuleringsleerkracht. Ouders worden altijd op de hoogte gesteld door de RT-er wanneer de RT aanvangt en wanneer deze beëindigd wordt. De RT-er beoordeelt, in overleg met de leerkracht, wanneer de RT beëindigd kan worden, uiteindelijk neemt de groepsleerkracht, samen met de IB-er, daarover de beslissing. Wanneer de RT niet het gewenste effect oplevert vindt er een terugkoppeling plaats met de IB-er en de groepsleerkracht en wordt een volgende stap ondernomen.

IKT/Creatieve therapie
Integratieve kindertherapie is een individuele therapie waarin, het kind in een veilige omgeving, geholpen wordt bij het vinden van een eigen oplossing voor zijn problemen. Klachten waaraan gewerkt kan worden zijn: verschillende lichamelijke en psychosomatische klachten, aangeleerde probleemgewoonten, verwerking van emotionele conflicten, gedragsproblemen en ontwikkelingsproblemen.
De IB-ers overleggen wie van de eventueel aan te melden kinderen het eerst aan de beurt is voor IKT. Dit gebeurt aan de hand van een door de leerkracht- reeds ingeleverd aanmeldings-formulieren, waarbij rekening wordt gehouden met de prioriteiten op de wachtlijst.
Op het moment dat het kind daadwerkelijk in aanmerking komt voor de kindertherapie, wordt in een oudertoestemmingsgesprek met de leerkracht het oudertoestemmingsformulier door de ouders ondertekend. Het anamneseformulier/ 5-vragenformulier komt in overleg of via de leerkracht of via de integratieve kindertherapeut bij de ouders thuis.
Kinderoefentherapie
Sinds 2 jaar is een kinderoefentherapeut werkzaam bij de praktijk Balans in Bewegen verbonden aan onze school. De oefentherapeut onderzoekt en behandelt kinderen met een afwijkende motorische ontwikkeling of zintuiglijke prikkelverwerking. Bij dit traject staat het kind centraal en is de ouderbetrokkenheid en samenwerking met de leerkracht een belangrijk onderdeel.
Logopedie
Op ’t Palet hebben wij de mogelijkheid om logopedische behandeling aan te bieden aan leerlingen van onze school. De aanmelding hiervoor verloopt altijd via de leerkracht en zorgcoördinator. Ook is de samenwerking tussen ouder, school & logopediste bij dit traject een belangrijk onderdeel.