Pesten en zorg

andersistochnietraar

Op ’t Palet vinden wij het erg belangrijk dat alle kinderen met plezier naar school gaan. Wij doen er alles aan om te zorgen, dat de leerlingen zich “veilig” voelen op school. We spreken dan niet alleen van een fysiek veilige omgeving maar ook van een sociaal veilige omgeving. Naast controle van de materiële stand van zaken op school besteden wij ook aandacht aan het gedrag van de aanwezigen in de school en aan een veiligheidsbeleid dat praktisch en oplossingsgericht is.

In ons veiligheidsplan ‘Veiligheid en gedrag op basisschool ’t Palet’ is ook het pestprotocol opgenomen. Onder pestgedrag verstaan wij verbaal en/of fysiek onaanvaardbaar gedrag. Voor al deze vormen van ontoelaatbaar gedrag is een stappenplan opgesteld. Hierin wordt op heldere wijze de procedure van handelen en eventuele sancties uitgelegd. Het veiligheidsplan is op te vragen en/of in te zien bij de directie.

Naast het pestprotocol hanteren wij op school gedragscodes en specifieke gedragsregels met betrekking tot pesten. Tevens werken wij met de methode ‘kinderen en hun sociale talenten’ om pestgedrag te voorkomen. Gelukkig kunnen wij constateren, dat er geen structurele pestgevallen bij ons op school voorkomen.

Het hele veiligheidsplan ligt ter inzage op elke locatie.