Het is belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het onderwijs van hun kind

Basisschool 't Palet is een 'open' school en wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het onderwijs van hun kind. Ouderbetrokkenheid op ’t Palet heeft als doel om vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid te werken aan educatief partnerschap, zodat voor ieder kind een passend toekomstperspectief wordt gecreëerd.. Het contact tussen ouders en school is noodzakelijk vanaf de eerste schooldag. Door interactie, dialoog en informatie-uitwisseling met ouders, ontstaat een goede samenwerking in een veilige sfeer. Dit komt de leerprestaties en het welbevinden van leerlingen op school ten goede. Hierin houden we rekening met de verschillen en behoeftes van ouders, ieder vanuit hun eigen rol.

Wij streven ernaar dat ouders zich bij ons op school thuis en gezien voelen. Elke donderdag is er een koffieochtend en daar vinden regelmatig ouderbijeenkomsten plaats op het gebied van opvoeding, schoolse zaken en gezonde school.
De oudercoördinatoren zijn hiervoor het aanspreekpunt.
Oudercoördinator Vaillantlaan/Gerard Doustraat: Hertha Spoelman-Kort
hspoelman@palet.lucasonderwijs.nl
Oudercoördinator Doedijnstraat: Marlène Schoemaker-Woutersen
mwoutersen@palet.lucasonderwijs.nl

Ouderbetrokkenheid op ’t Palet omvat de volgende pijlers:

Samenleven begint met elkaar kennen.

Ouders voelen zich welkom op onze school. Met elke ouder of verzorger is er een persoonlijke relatie. Aan het begin van elk schooljaar is er met iedere ouder en/of verzorger een startgesprek.
Het startgesprek heeft de functie om kennis te maken met elkaar, terug te blikken op de ontwikkelingen van het vorig jaar en vooruit te blikken op het komend jaar.
Tijdens het gesprek komen ouder, leerling en leraar aan het woord. Wederzijdse verwachtingen worden kenbaar gemaakt in een positief en constructief gesprek.

Ouders en school hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarbij wij rekening houden met de verschillen en behoeftes, ieder vanuit hun eigen rol.

Verspreid over een schooljaar hebben wij vier momenten voor een oudergesprek passend bij de ontwikkeling van de leerling. Ouders worden actief betrokken bij de ontwikkeling van hun kind. Zodat voor ieder kind een passend toekomstperspectief wordt gecreëerd.
Er is een wederzijdse informatievoorziening tussen school en ouders. Wij communiceren via de schoolapp. Via de schoolapp krijgt u algemene informatie rondom zaken die spelen en persoonlijke berichten die gaan over de klas waar uw kind in zit. Daarnaast kunnen ouders persoonlijke berichten via de schoolapp naar de leerkrachten sturen.

Er is een actieve ouderraad. Ouders van de ouderraad zijn een afspiegeling van onze populatie en denken op een constructieve manier mee met de school.

Ouders worden gekozen als MR-lid. Als lid van de oudergeleding kom je op voor de belangen van leerlingen en ouders.

Wanneer ouders en school goed samenwerken is er sprake van samen leren om samen het kind tot ontwikkeling te brengen en een passend toekomstperspectief te creëren. Ouders worden in staat gesteld hun kind te ondersteunen bij de schoolontwikkeling en aan te moedigen. Zo maken ze deel uit van de successen van hun kind.

In de groepen 1 t/m 3 is er 1x per week een ouderinloop. Ouders komen dan in de klas en spelen en werken samen met hun kind. Zo kunnen ze dat thuis ook toepassen.

Twee keer per jaar organiseren wij voor alle groepen een open les week. Ouders zien welke lessen we aanbieden.

Ouders en school hebben een groot aandeel in de schoolloopbaanontwikkeling van hun kind. In de groepen 7 en 8 organiseren we een interactieve scholenmarkt om kennis te maken met het voortgezet onderwijs.

Ouders kunnen bij ons op school werken aan hun eigen ontwikkeling door het volgen van taallessen, trainingen en cursussen.
1x per week worden er Nederlandse lessen op 3 niveaus gegeven door NT2-docenten.
Het aanbod van de trainingen en cursussen is divers en verschilt per jaar.

Aanmelden

Locatie Vaillantlaan

Groepen 1 - 2 - 3 - 7 - 8

Locatie Gerard Doustraat

Groepen 4 - 5 - 6 - 7

Locatie Doedijnstraat

Deze locatie heeft een inschrijfpunt.

Groepen 1 - 2 – 3 – 4 – 5 – 6 - 6/7 - 7 – 8 - taalklas