Zorg en begeleiding vanuit onze basisondersteuning

Wij hebben onze organisatie zo ingericht dat we onze kinderen zoveel mogelijk zorg en begeleiding vanuit onze basisondersteuning kunnen bieden. Zo organiseren we per schooljaar drie groeps- en leerlingbesprekingen. Met deze besprekingen monitoren we de opbrengsten van de groep, monitoren we de didactische en sociaal-emotionele ontwikkeling van de individuele leerling en formuleren we doelen op didactisch en pedagogisch gebied (klas, leerling en leerkracht).

Vanuit de bespreking kan blijken dat een leerling meer passende zorg en ondersteuning nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Mogelijke vervolgstappen kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • formuleren van groepsplannen en -doelen
 • plaatsing in de taalklas
 • aanbod integratieve kindertherapie op groepsniveau
 • aanbod remedial teaching of NT2 nazorg op leerlingniveau
 • aanbod traject integratieve kindertherapie of School Maatschappelijk Werk op leerlingniveau
 • contact met externe organisaties die de leerling ook thuis begeleiding bieden
 • contact met JGZ (schoolarts, schoolverpleegkundige)

Mocht de basisondersteuning niet voldoende resultaat opleveren, dan kunnen we nog zorg vanuit intensieve ondersteuning bieden. Dit kan bijvoorbeeld zijn:

 • didactisch- en/of sociaal emotioneel onderzoek naar bijvoorbeeld capaciteiten, dyslexie of dyscalculie
 • aanbod traject logopedie, Creatieve Therapie, Balans in Bewegen
 • opstellen OPP (ontwikkelingsperspectief)

Als de onderwijsbehoefte van een leerling complex is of wij als school advies willen, kunnen wij de leerling bespreken in een Multidisciplinair overleg (MDO). Bij dit overleg zijn behalve de betreffende teamleider vanuit school, ook School Maatschappelijk Werk, schoolarts/jeugdverpleegkundige, de schooladviseur vanuit de schoolbegeleidingsdienst en de schooladviseur vanuit het samenwerkingsverband aanwezig. Bespreking kan leiden tot onder andere:

 • gericht onderzoek, handelingsadviezen op maat
 • aanvraag van een arrangement
 • aanvraag van een Toelaatbaarheidsverklaring naar SBO of SO.

We vinden het belangrijk dat alle leerlingen zich optimaal ontwikkelen. De samenwerking met ouders is hierbij essentieel. We zullen ouders dan ook altijd betrekken bij een overstap van basis- naar meer intensieve ondersteuning.

Het verwijzen van onze leerlingen vanuit groep 8 naar het Voortgezet Onderwijs neemt op ‘t Palet al jaren een zeer belangrijke plaats in. We zien het als onze taak om aan het einde van de basisschoolperiode voor ieder kind een passend advies te formuleren. We bieden ondersteuning aan ouders en kinderen bij het vinden van een school die past bij de mogelijkheden en talenten van de leerling.

Kijkt u hier voor het uitgewerkte verwijzingstraject

Aanmelden

Locatie Vaillantlaan

Groepen 1 - 2 - 3 - 7 - 8

Locatie Gerard Doustraat

Groepen 4 - 5 - 6 - 7

Locatie Doedijnstraat

Deze locatie heeft een inschrijfpunt.

Groepen 1 - 2 – 3 – 4 – 5 – 6 - 6/7 - 7 – 8 - taalklas